060 32 62 842 SHOP@FTS.RS
BESPLATNA DOSTAVA za porudžbine preko 5000rsd

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/2016) privredno društvo Beotek Group d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.fts.rs

 

       O B A V E Š T A V A

 

- da se prodaja robe putem internet sajta www.fts.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Beotek Group d.o.o., Beograd, Milutina Milankovića 130, Beograd, Srbija,  mat.br. 21359629, PIB: 110529455, šifra delatnosti 4791 Tel.: +381603262842, www.fts.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: shop@fts.rs po odluci o prodaji posredstvom pošte ili putem interneta.

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.fts.rs

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.fts.rs smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.fts.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 5.000 rsd;

-da je usluga isporuke robe 450 rsd ukoliko je vrednost porudžbine manja od 5.000 rsd;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 radnih dana putem kurirske službe PostExpress, na način kako je to definisano ovde;

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i ∕ ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.fts.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.fts.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde;

-da se tiketing akcije ne mogu kombinovati i istovremeno koristiti dva različita popusta u okviru pojedinačnih akcija na sajtu www.fts.rs;

-da se popusti različitih akcija ne mogu sabirati.

 

SAOBRAZNOST

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. Nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku
 2. Ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku
 3. Popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene
 4. Otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tacka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru
 2. Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju
 3. Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za kupca

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio, popravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira izmeu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

 

Da bi Kupac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji , Račun-otpremnicu i slip kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac – dokument Povratnice koji je prilikom evidencije reklamacije poslat na Kupčevu priloženu mail adresu. Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na proveru. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugacije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikal naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost). Roba koja se šalje na servis ili proveru poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Kupca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestrucnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.

U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu potrošača tek nakon što Kupac uplati na naš tekuci račun sve nastale troškove.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost artikla a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehnickih mogucnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl. Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.).

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca , ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.

Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

 

DETALJI UGOVORA NA DALJINU

Član 2.

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac je Kupcu predao uputstvo za upotrebu i montažu.

Član 3.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku
 2. Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku
 3. Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene
 4. Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru
 2. Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju
 3. Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

 

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE ZA PRAVNA LICA

Privredno društvo Beotek Group doo Beograd (Novi Beograd), ul. Milutina Milankovića 130, matični broj: 21359629, prodaju robe iz iz svog prodajnog asortimana vrši i pravnim licima putem on-line prodavnice na sajtu www.fts.rs

Prodaja robe pravnim licima vrši se prema sledećim opštim uslovima (registracijom i kreiranjem porudžbenice kupac- pravno lice se saglašava sa primenom ovih uslova):

Prodaja i dostava robe se vrše isključivo pravnim licima koje sedište imaju na teritoriji Republike Srbije, odnosno na adresi (isporuke) u Republici Srbiji.

Uslov za kreiranje porudžbenice je da se pravno lice prethodno registruje na našem sajtu kao pravno lice i kasnije na sajtu prijavi kao pravno lice. Bliže uputstvo o registraciji i prijavi možete naći na ovom linku. Podaci o pravnom licu moraju biti potpuni i ispravni, u suprotnom će se smatrati da registracija nije izvršena. Beotek Group doo u svakom slučaju zadržava pravo da odbije ili izbriše ranije izvršenu registraciju ukoliko posumnja u ispravnost podataka odnosno ukoliko postoje drugi opravdani razlozi.

Pre kreiranja online porudžbenice, ukoliko robu kupuje pravno lice, neophodno je izvršiti prijavu na sajtu sa registracionim podacima pravnog lica. Izbor artikala i njihova količina vrši se nakon prijave, dodavanjem artikla u korpu, a nakon završenog odabira vrši se kreiranje porudžebnice za pravno lice.

Po prijemu porudžbenice pravnog lica, Beotek Group doo će u roku od najiše pet radnih dana izvšitinjenu obradu odnosno proveru da li su artikli iz porudžbenice dostupni i u kojoj količini. Podaci o dostupnosti proizvoda na sajtu internet prodavnice su isključivo informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja koje je podležno promenama u svakom momentu.

Nakon provere dostupnosti proizvoda i količina iz online porudžbenice Beotek Group doo će za dostupne artikle iz porudžbenice izvršiti rezervaciju i pristupiti izdavanju predračuna (uvećanog za troškove dostave ukoliko postoje) koji predračun se dostavlja pravnom licu na adresu elektronske pošte. Pravno lice dužno je da plaćanje po predračunu (u punom iznosu predračuna i prema dostavljenim instrukcijama) izvrši najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana, dok će se u suprotnom smatrati da je pravno lice odustalo od kreirane porudžbenice.

U roku od najduže pet radih dana od dana potpunog plaćanja po predračunu, Beotek Group doo će na označenu adresu za dostavu posredstvom kurirske službe (PostExpress ili druge) kupcu pravnom licu ekspedovati naručene proizvode.

U slučaju da utvrdi da pojedini artikli nisu dostupni ili da artikli nisu dostupni u dovoljnoj količini, Beotek Group doo će predračun (uvećan za troškove dostave ukoliko postoje) izdati za dostupne artikle odnosno dostupne količine. U slučaju da ni jedan od artikala iz porudžbenice nije dostupan, Beotek Group će o tome obavestiti kupca pravno lice. U slučaju da u roku od pet radnih dana od dana kreiranja porudžbenice pravnom licu ne bude izdat predračun, smatraće se da poručeni proizvodi nisu dostupni i da se porudžbenica otkazuje bez daljih obaveza.

Cene artikala (proizvoda) iskazane su na sajtu za svaki pojedinačni artikal, dok trošak dostave iznosi 450,oo dinara (podložno je promeni shodno cenovniku kurirske službe) i pada na teret kupca u slučaju da je ukupna vrednost predračuna niža od 5.000,00 dinara.

Beotek Group nije odgovoran za rad i rokove u kojima kurirska služba vrši isporuku proizvoda, pri čemu je uobičajeni rok isporuke 3 radna dana od dana predaje pošiljke na ekspediciju.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme pošiljku i eventualne dodatne troškove koje s tim u vezi nastanu .

Osnovna obeležja proizvoda dostupna na sajtu internet prodavnice, a pravno lice zadržava pravo da se pre kreiranja porudžbenice obrati Beotek Group-u sa dodatnim upitima u pogledu bližih karakteristika proizvoda. Kreiranjem porudžbenice pravno lice potvrđuje da je upoznato sa osnovnim obeležjima proizvoda i da ista prihvata.

Opštim uslovima se konstatuje da se pravno lice nema svojstvo potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača, te da se pravna pravila tog propisa ne primenjuju u poslovnom odnosu kada je kupac pravno lice, s čim u vezi pravno lice nema pravo odustanka od ugovora zaključenog na daljinu niti druga prava koja Zakon o zaštiti potrošača predviđa za potrošača.

Pre prijema isporuke, pravno lice kupac dužno da je sa posebnom pažnjom pregleda da li je paket (transportno pakovanje) oštećeno. Ukoliko na paketu postoji vidljivo oštećenje (paket je pocepan, polomljen, nagnječen, udubljen ili sl) pravno lice u obavezi je da odbije prijem takve pošiljke i da o tome bez odlaganja obavesti Beotek Group. Prihvatanjem paketa, pravno lice potvrđuje da je pošiljka (transportno poakovanje) bila u ispravnom stanju.

Pravno lice kupac dužno je da odmah po prijemu isporuke robu pregleda sa posebnom pažnjom, te da o eventualnim vidljivim nedostacima ili manjkovima u količini bez odlaganja obavesti Beotek Group, pod pretnjom gubitka prava. U slučaju da pravno lice ne obavesti Beotek Group o eventualnim vidljivim nedostatcima na robi smatraće se da je roba isporučena u ispravnom stanju i odgovarajućoj količini. Kada se posle prijame robe od strane kupca pravnog lica pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti preglednom prilikom isporuke (skriveni nedostatak), kupac pravno lice dužno je da o tome, pod pretnjom gubitka prava, obavesti Beotek Group bez odlaganja i da mu omogući pregled robe. U svakom slučaju, Beotek Group nije odgovorno pravnom licu nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari (primena Zakona o obligacionim odnosima). U slučaju da za pojedinu robu Beotek Group kupcu pravnom licu izdaje posebnu pisanu garanciju – u pogledu garantnih rokova primenjivaće se rok odgovornosti opredeljen u garantnom listu izdatom od strane Beotek Group.

Beotek Group po prijemu reklamacije pravnog lica ispituje njenu opravdanost odnosno proverava da li roba ima potrebna svojstva za uobičajnu upotrebu i u roku od petnaest dana (računajući od dana u kome kupac pravno lice dostavi reklamiranu robu radi pregleda) kupca pravno lice obaveštava o odluci povodom reklamacije. U slučaju prihvatanja reklamacije, Beotek Group reklamirani nedostatak može otkloniti popravkom, zamenom proizvoda ili kupcu može izvršiti povrat sredstava (raskid ugovora). Osnovanost odnosno prihvatanje reklamacije (kao i raskid ugovora) ne predstavlja osnov za isplatu bilo kakve štete ili druge naknade izuzev transportnih troškova nastalih povodom reklamacije (transportni troškovi u slučaju da reklamacije nije prihvaćena padaju na teret kupca pravnog lica).

U slučaju odbijanja reklamacije, kupac pravno lice dužno je da o svom trošku preuzme reklamiranu robu u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja o odbijanju reklamacije.  Protekom tog roka, Beotek Group nije odgovoran prema kupcu pravnom licu za dalje čuvanje robe i smatraće se da se kupac pravno lice odreklo prava svojine na reklamiranoj robi.

U slučaju bilo kakvog spora koji eventualno proistekne povodom prodaje robe pravni licima, a koji spor se ne može prevazići pregovorima, predviđa se nadležnost Privrednog suda u Beogradu, što kupac pravno lice izričito potvrđuje prihvatanjem ovih opštih uslova prodaje pravnim licima.

Instrukcije za prodavca
Iskoristi kupon za popust

Sigurno pakovanje štapa

Šta tražite?


Popularne pretrage  Zander Game XT  Versus  Sunline  sensas  Hearty  Monarch dok  Arion  Akcija  

SIGLON AMZ x8 150m Sunline

Nekome se dopalo i kupio je

SIGLON AMZ x8 150m Sunline

10 minuta Iz Zemun